ค้นหาชีววิทยา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


           รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยเอกสารประกอบการสอนแบบบันทึก DLIT

     แบบบันทึก DLIT 
ใช้ในการบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
การจัดการเรียนรู้T

ความหลากหลายของเห็ดในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

แผนการสอนชีววิทยา

แผนการสอนชีววิทยา

สมัครสมาชิก