ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฉบับไมโครซอฟเวิร์ด

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนได้ที่นี่
บทคัดย่อ
สารบัญ
ที่มาและความสำคัญ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดำเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
สรุปผลและอภิปราย
เอกสารอ้างอิง
แผนการสอนประกอบวิจัย

ข้อเสนอแนะ

-ในการทดลองหาค่าดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูนควรควบคุมเวลา การเลือกสถานที่ในการอ่าน สถานการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรควบคุมเวลา สถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการศึกษาบทเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การจัดสถานที่/สภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนสถานการณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือสืบเสาะค้นคว้าในหนังสือการ์ตูนควรเป็นช่วงเวลาที่สบายต่อร่างกาย รู้สึกผ่อนคลาย และไม่มีความรีบร้อน และห่างจากเสียงรบกวนสมาธิในการอ่าน -การผลิตบทเรียนการ์ตูนควรใช้สำนวนที่เข้าใจง่ายไม่เป็นวิชาการมากนัก ควรนำเอาสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนมานำเสนอเป็นตัวอย่างประกอบในบทเรียนการ์ตูน เพื่อผู้เรียนจะได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น -การผลิตบทเรียนการ์ตูนต้องคำนึงวัยของผู้เรียว่าอยู่ในวัยใด มีความต้องการสิ่งใด แล้วนำมาประยุกต์เป็นส่วนประกอบในบทเรียนการ์ตูน เช่น น่าจะนำเอาตัวการ์ตูนแบบญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวละครในบทเรียนการ์ตูน เพราะว่าผู้เรียนที่ผู้วิจัยทำการศึกษาอยู่ในช่วงวัยที่ชอบค้นหาตัวเอง และชอบอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว -การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตการ์ตูนน่าจะส่งผลต่อความสนใจมากขึ้น เช่น การให้ระบายสีในเนื้อเรื่องการ์ตูนตามชอบ น่าจะทำให้ผูเรียนซึมซับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น -ในบางกรณีอาจส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการต่อยอดของความรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูลต่อเนื่อง เป็นต้นว่าการสืบค้นข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์ที่ศึกษาแล้วนำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน อันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาการผลิตบทเรียนการ์ตูนประกอบการเรียนการสอน วิชา ชีววิทยา เรื่อง การเจริญเติบโตของกบ ไก่ และแมลง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้บทเรียนการ์ตูนที่สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนเรื่อง การเจริญเติบโตของกบ ไก่ และแมลง 1. สามารถลดบทบาทของผู้สอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายที่จะให้ครูเป็นเพียงผู้ดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้น 2. การสอนด้วยการนำเอาบทเรียนการ์ตูนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ พบว่าผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน พึงพอใจ 3. การเรียนการสอนด้วยการนำบทเรียนการ์ตูนมาเป็นสื่อการสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยาในเรื่อง การเจริญเติบโตของกบ การเจริญเติบโตของไก่ และการเจริญเติบโตของแมลงได้ดี 4. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนในขั้นตอนของการสร้างและทดสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผลนั้น อาจจะต้องมีการพัฒนามากกว่า 3 การทดลอง คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มย่อย และแบบภาคสนาม

สรุปผลการศึกษา

5. สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาเรื่อง ผลิตบทเรียนการ์ตูนประกอบการเรียนการสอน วิชา ชีววิทยา เรื่อง การเจริญเติบโตของกบ ไก่ และแมลง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเจริญเติบโตของกบ การเจริญเติบโตของไก่ และการเจริญเติบโตของแมลงแล้วนำมาสอนควบคู่กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการ์ตูนในการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มย่อย และแบบภาคสนามจะกระทั่งได้ค่าคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาคำนวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนการ์ตูนเรื่อง การเจริญเติบโตของกบ การเจริญเติบโตของไก่ และการเจริญเติบโตของแมลง เท่ากับ 0.5, 0.7 และ 0.42 ตามลำดับ ซึ่งเป็นบทเรียนการ์ตูนที่มีประสิทธิภาพตามที่ได้วางไว้ยกเว้นบทเรียนการ์ตูนเรื่อง การเจริญเติบโตของแมลงยังไม่สามารถนำมาสอนได้จริง และพบว่าหลังจากเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนแล้วกลุ่มเป้าหมายมีผลการเรียนที่ดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

แผนการสอนชีววิทยา

แผนการสอนชีววิทยา

สมัครสมาชิก